0

در معنای لغوی وقف به معنای توقف و حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد. حال منظور از حبس و تسبیل چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.