0

با توجه به زیارت‌نامه حضرت ابراهیم بن محمد(ص)، فرق «نجل» و «ابن» چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.