1

در صورت وقف یک واحد آپارتمانی، آیا مشاعات مربوط به آن (مثل راه پله و حیاط) داخل وقف است؟

سوال برای دریافت پاسخ جدید بسته شده است.
بهترین پاسخ را انتخاب کرده است.