0

سلام علیکم؛ در زیارت جامعه کبیره آمده است: «… السلام علی ائمة الهدی». در تعقیبات مشترک نماز داریم: «… السلام علی الائمة الهادین المهدیین»؛ چرا کلمه «ائمه» در زیارت جامعه الف و لام بر سر آن نیامده، ولی در تعقیبات مشترک آمده است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.