0

در روند صدور حکم تولیت اداره اوقاف به علت اینکه در وقفنامه تولیت بعد از واقف با اخوه ابوینی و بعد از آن با فرزندذکور واقف مشخص شده از ما مدارک فوت برادران واقف و یا استعلام ازثبت احوال می خواهند و نامه ای هم بابت استعلام به ما نمی دهند. تقاضای راهنمایی دارم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.