1

نذری که چند سال از آن گذشته و به آن عمل نشده چه حکمی دارد؟

سوال برای دریافت پاسخ جدید بسته شده است.
این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.