0

یک زمین مزروعی وقف خاص بوده، در اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده و مبلغ تعیین شده زمین را زارعین پرداخت کرده‌اند تا به واقف داده شود، که اسناد وجود دارد. آیا زمین هنوز وقف است یا خیر؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.