0

در زیارت ناحیه مقدسه منظور از تحریف قرآن بعد از کشته شدن امام حسین(ع) چیست؟ مگر نه این است که امام برای حفظ دین جدش شهید شد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.