0

خريد خانه های اوقافی چه حكمی دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.