0

خريد خانه هاي اوقافي چه حكمي دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.