0

امام صادق(ع) زیارت و نماز گزاردن نزد قبر کدام امام معصوم(ع) را در شب پانزدهم ماه رمضان مستوجب آزادی از آتش جهنم ذکر فرموده‌اند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.