0

تكليف شخصي كه نذري انجام داده است ولي سهوا صيغه نذر را نخوانده است و فقط گفته “خدايا در صورت شفاي بيمار فلان كار را انجام ميدهم” چيست؟ آيا بايد به كاري كه گفته است انجام دهد يا اگر ترك كند گناهي متوجه شخص نيست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.