0

معنای «بکم فتح اللَّه و بکم یختم و بکم ینزّل الغیث …» در زیارت جامعه کبیره چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.