0

تفاوت دقيق نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن در توليت چيست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.