0

بعضى از زرتشتيها بيمارستانى ساخته ‏اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف کرده ‏اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّى وقف در حال حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه که در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از هزينه‏ هاى آن بيشتر شود بايد با آن تعدادى تخت خريده و به تخت‏هاى موجود در بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.