0

چرا در زیارت وارث نامی از امام حسن(ع) برده نشده است؟ در حالی‌‌که امام حسین(ع) وارث او است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.