0

اگر صیغه عهد و نذر را به عربی و یا فارسی نخوانده باشید روزه گرفتن برشما واجب نیست و هر وقت که بتوانید روزه بگیرید مانعی ندارد و اگر با خواندن صیغه نذر، نذر محقق شده باشد هرگاه پدرش را از انجام مورد نظر نهی کند، انجام دادن آن لازم نیست و گناهی ندارد. احسان و کار خیر موکول به اجازه از والدین نیست امّا در مواردی که نهی می‌کنند و یا با انجام آن کار والدین اذیت می‌شوند آن عمل را ترک نمایید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۲، م ۲۶۴۶)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.