0

اینجانب عضو هیئتی بودم که الان منحل شده و وسایل این هیئت وقفی بوده و مسئول این هیئت می خواهد الان این وسایل را به هیئت دیگری وقف کند، آیا اجازه این کار دارد؟ آیا کار این شخص اشکال دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.