0

اگر یک واحد آپارتمانی وقف شود و آن را تخریب کنند، حکم شرعی چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.