0

اگر کسی نذر کند که در ماه محرم عدس پلو بدهد و چند سال هم این کار را میکند اگر بخواهد نوع غذا را عوض کند آیا جایز است؟ لازم به ذکر است که هنگام نذر هیچ صیغه ای بر نذر قبلا خوانده نشده است.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.