0

اگر کسی مورد نظر را را فراموش کند تکلیفش چیست؟ اگر بداند مورد نظر عبادی بوده ولی نمی داند چه عبادتی را مورد نذرش قرار داده تکلیفش چیست؟ اگر بداند مورد نذر مالی است اما نمی داند چه موضوع مالی را مورد نذرش قرار داده تکلیش چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.