0

اگر پدر یا مادری نذر كند كه دختر خود را به سیدی شوهر دهد، آیا بعد از آنكه دختر به سن تكلیف رسید لازم است كه پدر و مادر به نذر خود عمل كنند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.