0

اگر وقف‌ نامه ضایع شد، آیا متولی یا منتظمین این وقف می توانند بخواست خود در این وقف تصرف کنند و مغازه بسازند و اجاره و سرقفلی بدهند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.