0

اگر كسی چیزی نذر كند، ولی آن را ادا نكند، چه حكمی پیش رو دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.