0

اگر قرآنی را که وقف مسجد است، از آنجا بیرون بیاوریم و در خانه بخوانیم و آن را یک روز بعد به همان مسجد بازگردانیم، چه حکمی دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.