0

اگر فرزندی ۲۵ ساله، نذر کند که مثلا شبهای جمعه نماز را در مسجد بخواند، اما پدر یا مادر وی، (به جهت غیر متدین بودن یا لجبازی) از این امر ناراحت بوده و او را از این کار نهی کنند، تکلیف فرزند چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.