0

اگر شخصى نذر كند كه اگر قبل از ماه هاى رجب و شعبان كار پيدا كند، اين دو ماه را روزه بگيرد. اما اواسط ماه رجب كار پيدا كند، آيا بايستى به نذر خود وفا كند؟ يعنى نيمه باقى ماه رجب و تمام ماه شعبان را روزه بگيرد و بعد نيمه ديگر رجب را هم قضا كند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.