0

زمینی وقف قبرستان شده، اما برای اهالی منطقه مضر بوده و از نظر بهداشتی و اداره بهداشت و محیط زیست مشکل دارد. آیا به لحاظ شرعی تغییر کاربری زمین امکان پذیر است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.