0

(الف)یکی از سادات روستای ما زمینی را به متراژ هزار متر وقف نمود به حضرت امام حسین (ع) به نیت احداث حسینیه در سال ۱۳۴۷

(ب)پدر بزرگ ما در آن زمین حسینیه ای نود متری بنا نمود در سال ۱۳۴۹

(ج)پس از فوت پدربزرگمان در سال ۱۳۶۳ در کنار حسینیه مذکور مکانی ساخته شد شامل سه طرف دیوارکشی و سقف ایرانیتی به صورتی که از لحاظ ساختار معماری شامل سقف و کف و بدنه هیچ اشتراکی با حسینیه مذکور نداشتند.

(د) در سال ۱۳۹۴ با نیت احداث حسینیه جدید مکان ایرانیتی که در جنب حسینیه قدیمی ساخته شده بود و در بند (ج) هم به آن اشاره شد به صورت کامل تخریب گردید و اینجانب حسینیه ای را به متراژ ۲۶۰ متر بنا نمودم که از نظر معماری و طرح و نقشه و اجرا به صورت کاملا مستقل از حسینیه پدربزرگم میباشد.

((سوال اول)) آیا اینجانب به عنوان بنیانگذار حسینیه جدید اختیار این را دارم که حسینیه جدید را به صورت شرعی و قانونی وقف حضرت سیدالشهدا (ع) نمایم.

((سوال دوم)) اگر اختیار وقف را داشته باشم خواهشمند است توضیح بفرمایید با وجود اینکه این دو حسینیه قدیم و جدید در کنار هم هستند و حسینیه جدید بخش مردانه و حسینیه قدیم قسمت خواهران میباشد، نحوه تعامل و همکاری میان گردانندگانشان چگونه باید باشد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.