0

آیا کسى مى‌تواند ادعاى وقف بودن زمین مجهولى را داشته باشد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.