0

کسی که نذر و یا عهدی نسبت به خداوند بر او است و در عین حال حاجاتی دارد اما به آنها دست نمی یابد! می توان گفت که به دلیل ادا نکردن نذر و یا عهدش نسبت به خداوند است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.