0

اگر واقفی در هنگام وقف شرط کند که موقوفه‌ی او بفروش برسد، حکم آن چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.