0

آیا واقف در وقف نامه می تواند شرط نماید که موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را بفروشد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.