0

آیا هدیه اعمال نیک؛ مانند خواندن نماز، قرآن و … به روح بزرگان دین در برآورده شدن حاجات مفید و مؤثر است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.