0

زیارت نامه ایی به نام امام خمینی (ره) در برخی سایتها آمده است که به زبان عربی است؟ حتی مدرکی آورده اند که در سری جدید برخی مفاتیح ها این زیارت آورده شده است. آیا این بدعت است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.