0

آیا نماز زیارت عاشورا از راه دور را باید قبل از زیارت خواند یا بعد از زیارت؟ اگر روایتی در این مورد هست ذکر کنید.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.