0

آیا نذر کردن تقدیر را عوض می کند؟ آیا وقتی نذر می کنیم تغییری در آینده داده می شود؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.