0

نذر زن بدون اجازه شوهر، چه حکمی دارد؟ و علت آن چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.