0

آیا می‌توان ملک مشاع رو وقف نمود؟ و اگر حکم قطعی دادگاه مبنی بر فروش ملک مشاع باشد، می‌شود درخواست تجدید نظر کرد با توجه به اینکه اصلا ابلاغیه ای قبل از ابلاغیه حکم دریافت نکرده باشیم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.