0

آیا می‌توان در ماه رمضان نیت روزه نذری هم داشت؟ مثلاً نذر کند سه روز روزه بگیرد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.