0

آیا صحیح است که مداومت بر یک سری اذکار یا زیارت عاشورا سنگین است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.