0

آیا متولی جدید، می تواند عملکرد متولی قبلی را (اعم از اینکه اداره اوقاف باشد متصرفی و یا شخص حقیقی) ایراد کند اعم از اینکه متولی قبلی مفاصا گرفته باشد و یا نگرفته باشد، بعبارت دیگر آیا متولی جدید به استناد تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیلات اوقاف ذینفع تلقی میشود و سمت دارد تا وارد شود و یا خیر؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.