0

گفته می‌شود که در ایران عالمی درباره زیارت عاشورا کتابی تحقیقی تألیف کرده است و در آن ثابت کرده است که در زیارت عاشورا قسمت لعن: «اللھم العن اول ظالم …»، نبوده است و این قسمت بعدا اضافه شده است، آیا این درست است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.