0

شخصی یک حسینیه وقف کرده که خیلی بزرگ است، آیا می‌توان سایر روزها در آن‌جا فعالیتهای ورزشی (مانند فوتبال) انجام داد؟ یا تغییر کاربری داد و در ایام غیر محرّم و صفر آن‌را تبدیل به سالن ورزشی نمود؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.