0

آیا فرزند، برای نذر کردن نیاز به اذن پدر دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.