0

آیا فردی که سند اجاره عرصه با حق تملک اعیان داشته باشد و مستاجر در ملک اعیانی ساخته باشد و مالک اعیانی هست می‌تواند اعیانی خود را اجاره دهد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.