0

آیا حدیث زیر صحیح است؟ علی سائی متعه نموده بود و بعد این کار را بی‌حیایی و کاری زشت پنداشت، و به خدا قسم خورد که دیگر متعه نخواهم نمود. وقتی این‌را به ابو الحسن گفت؛ ایشان این‌گونه پاسخ گفتند: «تو قسم خورده‌ای که به خدا اطاعت نخواهی کرد، به خدا قسم که اگر با متعه نکردن دوباره اطاعت نکنی، خدا را عصیان می‌کنی».

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.