0

آیا صحبت كردن وسط زیارت عاشورا ثواب آن زیارت را از بین می برد؟ آیا سجده آخر زیارت عاشورا واجب است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.