0

آیا ساخت غسال‌خانه در زمینی که وقف خاص قبرستان شده مجاز است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.