0

آیا زیارت جامعه کبیره مستند می‌باشد؟ لطفاً اسناد آن‌را مطرح کنید.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.